Εγκύκλιος του Αμερικής κ. Δημητρίου – Απολογισμός της 20ετούς Αρχιεπισκοπίας του

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος. Φωτογραφία αρχείου. «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος έστειλε την τελευταία εγκύκλιο «παντί τω πληρώματι» της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με την οποία επιχειρεί να προβεί σ’ έναν απολογισμό πεπραγμένων της εικοσαετούς αρχιερατείας του και συνάμα να αποχαιρετήσει και ευλογήσει όλους.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 74/19 8 Μαΐου 2019

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς`

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,

Χριστός Ἀνέστη!

Κατά τήν Ἀποστολική ἐντολή ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ (Εφεσ. 4,15), ἔχω σήμερα τήν μεγάλη τιμή τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας ἐν πνεύματι ἀληθείας καί ἀγάπης, γιά νά σᾶς ἐνηρώσω μερικά θέματα τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τήν ζωή καί τήν πρόοδο ἐν Χριστῷ τῆς καθ’ἡμᾶς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, πρό εἴκοσι ἐτῶν, ἔλαβα ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν μοναδική τιμή τῆς ἐκλογῆς μου εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς.

Στίς 18 Σεπτεμβρίου 1999, στόν Ἐνθρονιστήριο Λόγο πού ἀπηύθυνα, τόνισα τήν ἀνάγκη τῆς καλλιεργείας τριῶν σημαντικῶν θεμάτων.

Πρῶτον, τήν καλλιέργειαν καί ἀνάπτυξιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας τήν ὁποία τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἔχει διατηρήσει ἀκέραια καί ἁγνή.

Δεύτερον, τήν θεμελίωσιν πνεύματος καί δράσεως ἀγάπης, φιλανθρωπίας καί φροντίδος γιά τόν ἄνθρωπο χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις ἤ δισταγμούς.

Καί τρῖτον, τήν προαγωγή ἀρραγοῦς ἑνότητος, ὁμονοίας, καί ὁμοφωνίας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἐν γένει ἐνθυμούμενος τήν προσευχή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα Του, ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἕν ἐμοί κἀγὠ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ μέ ἀπέστειλας (Ἰωαν. ιζ΄, 21) .

Ἐπί εἴκοσι ἔτη, μέ ἔντονες προσπάθειες ἀνταποκρίσεως τῶν ποικίλων πνευματικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί μορφωτικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, προσεπάθησα ἐν συνεργασίᾳ χάριτι Θεοῦ νά παραμείνω πιστός στά ἀνωτέρω θέματα τῆς Πίστεως, τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ἑνότητος.

Ἐπί πλέον μείζονα θέματα συνδεόμενα μέ τό σημαντικό δίπτυχο τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως εἶναι ἡ θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἡ τραγωδία τῆς ξένης κατοχῆς τῆς Κύπρου καί τό Μακεδονικό ζήτημα, ὑπῆρξαν ἐπίσης περιοχές τῆς μερίμνης καί τῆς δραστηριότητός μας.

Ὅλα τά παραπάνω πραγματοποιήθηκαν μέ τήν ἰσχυρή καί οὐσιαστική συνεργασία τῶν διακεκριμένων καί ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἱεραρχῶν, τούς εὐσεβεῖς κληρικούς, διακόνους, μοναχούς καί μοναχές καί τόν ἀφοσιωμένο λαό τῶν μειζόνων ὀργανώσεων καί ὀργανισμῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ὁμογενείας, καί μέ τήν ἐντυπωσιακή συμβολή καί βοήθεια τῶν ὑπέρ τῶν πεντακοσίων ἐνοριῶν στήν Ἀμερική.

Ἕνα ἀναπόσπαστο μέρος τῆς εἰκοσαετοῦς αὐτῆς προσπαθείας ὑπῆρξε ἡ σταθερή φροντίδα καί ὑποστήριξις παντί τρόπῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Ἄς σημειωθεῖ μέ εἰλικρίνεια ὅτι μία τέτοια εἰκοσαετής δραστηριότης ἔχει ἀντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις, ἀπρόβλεπτες δυσκολίες, ἄδικες ἐπιθέσεις καί ἐνέργειες διαφόρων ἀνθρώπων, κάτι πού ἔχει συμβεῖ στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ἰδρυσή της καί συνεχίζεται ἕως σήμερα.

Σέ κάθε περίπτωση, εἶχα κατά νοῦ καθημερινῶς τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. (Α΄ Κορινθ. 16:9) καθώς ἐπίσης καὶ τό χωρίον ἀπό το Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτην (Ἀποκ. 3:8).

Δόξα καί τιμή καί εὐχαριστία ἀνήκουν στόν Παντοδύναμο καί Ἐλεήμονα Θεό, ὁ Ὁποῖος δέν ἐπέτρεψε νά συντριβοῦμε ἀλλά ἀντιθέτως μᾶς χάρισε ὡς δῶρο ἐμπνευσμένα παραδείγματα πολλῶν πιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν πού παρέμειναν ἱσχυροί καί ἀφοσιωμένοι στόν Θεό παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες.

Τέτοια μακρά καί ἔντονη διακονία δέν ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀνθωπίνων λαθῶν και πιθανῶν λανθασμένων ἐνεργειῶν. Ἐκφράζω τήν εἰλικρινή μου θλίψη γιά ὅλα αὐτά, συνοδευομένη ἀπό τὴν διαβεβαίωση ὅτι τά ὅποια σφάλματα ἤ ἐσφαλμένες ἐνέργειες δέν ἦταν ἀποτέλεσμα κακῆς προθέσεως, ἀδιαφορίας ἤ ἰδοτελείας. Ἐάν προκάλεσα πόνο σέ οἰονδήποτε, ζητῶ συγγνώμη καί συγχρόνως προσφέρω συγγνώμη σέ ὅποιον τυχόν προκάλεσε πόνο σ᾽ ἐμένα.

Καί τώρα, μέ τήν πολύ μεγάλη εὐλογία νά διανύω τό εἰκοστό ἔτος τῆς διακονίας μου ὥς Αρχιεπίσκοπος καί μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά διατρέχω στό 92ο ἔτος τοῦ μακροῦ βίου μου, καί ἔχων κατά νοῦ τήν βιβλική συμβουλή ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁτι Τοῖς πᾶσι χρόνος καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. (Ἐκκλ. 3:1), θεώρησα σκόπιμο και ἔγκαιρο νά θέσω στήν διάθεση καί διάκριση τοῦ Οικουμενικοῦ μας Πατριάρχη καί τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου τήν παραίτησή μου.

Παράλληλα, προσεύχομαι ὅπως ὁ διάδοχός μου στόν ἱερό θρόνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς λάβει ἐν ἀφθονία τήν χάρη καί δύναμη τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστού, ὥστε νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει σημαντικό καί ἱερό ἔργο στήν Αμερική· καί συγκεκριμένα νά συνεχίσει καί ὁλοκληρώσει τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ καί ἐθνικοῦ προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐν Νέα Ὑόρκη καί νά ἀναπτύξει τό Ἑλληνικό Κολλέγιο καί Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν Μπρούκλάϊν Μασσαχουσσέτης.

Στό νέο κεφάλαιο τῆς ζωῆς μου, θά ἔχω τήν εὐκαιρία νά ἀφιερώσω πολύ χρόνο σέ προσευχή· προσευχή ὄχι μόνο γιά σᾶς τούς ἀγαπητούς μου ἀδελφούς και ἀδελφές καί γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, ἀλλά ἐπίσης γιά τήν Ὁμογένεια καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, βασάνους καί τραγικές συνθήκες.

Ἤδη κατακλείων καί ἀναπολῶν τό μακρύ διάστημα τῆς θεολογικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς διακονίας μου στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, προσφέρω δοξολογία, ὕμνο καί εὐχαριστία στόν Θεό γιά τήν τιμή καί τήν ἀγάπη ποὺ δείξατε ἀφθόνως πρὸς τό πρόσωπό μου. Καί μέ πολλή ταπείνωση ἀλλά καί καθαρή τήν συνείδηση, ἐπαναλαμβάνω τήν ὑπέροχη ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· (Β΄ Τιμ. 4:7).

Ἐσεῖς καί οἱ εὐγενεῖς οἰκογένειές σας ἔχετε τίς συνεχεῖς καί θερμότατες προσευχές μου ὑπέρ ἀφθόνου χάριτος Θεοῦ, εὐχάριστης προόδου καί ἐκπληρώσεως ὅλων τῶν πλευρῶν τῆς ζωῆς σας καί τῶν προσπαθειῶν σας ὑπέρ πλήρους ἀπολαύσεως τῆς μεγαλειώδους βιβλικῆς εὐλογίας Εὐλογήσαι σε Κύριος καί φυλάξαι σε. Ἐπιφάναι Κύριος τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐπί σε καί ἐλεήσαι σε. Ἐπάραι Κύριος τό πρόσωπον αὐτοῦ ἐπί σέ καί δώῃ σοι εἰρήνην (Ἀριθμῶν Στ’ 24-26).

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἰδιαζούσης τιμῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

Παθόντι καί Ἀναστάντι Κυρίῳ ἡμῶν,

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 Comments

 1. Προς Δημητριον Α’ ανοικτη Επιστολη
  Χαιρε πρωην γεροντα κι αρχιεπισκοπε, οι μελοθανατοι σε χαιρετουν!
  «Εν τη παλιγγενεσια θα δικαιωθης,» κι εσυ, αλλ εν τη ζωη τουτη, πολλα τα λαθη κι οι αμαρτιες σου, που δυστυχως δεν αναγνωριζεις με τολμη και παρησια. Το απλο λυπουμαι δεν φτανει για να συγχωρεθουν τα τοσα λαθη, στο ειπε καποιος τολμηρος στην Κληρικολαικη της Βοστωνης, αλλ δεν ειχες αυτια παροντα να τον ακουσης. Οι παμπολες διοικητικες σου αδυναμιες, οι εγωισμοι, οι ανυπακοες κι ο,τι αλλο θα σου καταλογηση η διαιοσυνη και των ανθρωπων και του δημιουργου σου, που τοσο εντεχνα ξερεις και χρησιμοποιεις διαλεκτικα αλλα δεν τηρεις.
  Σου ειπαν εν Συνοδω, «αυτα τα ξερουμε,» παψε να μας φουσκωνης με ρησεις πατερων και βιβλικες. «Ενος δε εστι χρεια,» πες μας την αληθεια για τα οικονομικα της Αρχιεπισκοπης Αμερικης, την οποιαν δηθεν «αληθεια κατα Δημητριου ισως,» γεννηθηκες να διδαξης και να ομολογησης με αγαπη. Ακομα ψευδεσαι, γιατι δεν δυνασαι να κοιταξης στον καθρεπτη ψυχης τε και σωματος και μας κουραζεις με τα Χαρβαρντια τεχνασματα, τις ανυπαρκες οικονομικες παρουσιασεις που υποσχεθηκες, αλλ ετι ουκ εδωκες, ενω μιλας εσυ κι ο κυκλος των ανομων σας, οτι δηθεν τωρα εχουμε υπευθυνοτητα και διαφανεια, που κοστισε στον κ. Ψαρο $150,000 δολλαρια αλλα ακομα να τα δουμε τα οικονομικα του Αγ. Νικολαου, ενω εχουμε την αποκαλυπτικη επιστολη του π. Αλεξ Καρλουτσου, προς τιμην του, στην εφημεριδα του ΕΚ της 14 Δεκ. 2017 που παρουσιαζει $48,991,760 σε υποσχεσεις και $37,398,316 ηδη δοθεντα.

 2. Συνεχεια Μακκαβαιου.

  Να το «Precise Data!»
  Που ειναι τα δικα σας «Precise Data?» που υποσχεθηκατε και τωρα βλεπουμε τα παραμυθια της γραφιδας σας;
  Τι να πουμε για τις $237,480 που συγκεντρωθηκαν για τους πυροπληκτους της Αττικης αλλα δοθηκαν σε πατριαρχικο γραφειο στην Αθηνα, συν $106, 750 που μολις δημοσιευσε ο Ορθοδοξος Παρατηρητης, συνολο $344,188 για να μοιραστουν; Απο ποιους και σε ποιους; Που ακομα περιμενουν κι εμεις απο εδω για καποια αναφορα; Μηπως κι αυτα πηγαν για την εξαγορα της παραμονης σας; Να λοιπον η διαφανεια της Αλλεν, της Γουολτς του Τσαντικου του Κυρκου και Σια. Αν αυτα δεν ειναι χλευασμοι και ψεμματα, τοτε η αληθεια σας περισευει.
  Απο Τιτιουλαριος επισκοπος, απειρος και χωρις ποιμαντικη εμπρακτη καταρτιση ενεργου επισκοπου, γινατε Αμερικης. Βαρυ το φορτιο για εναν απειρο που προσπαθησε να ξεπεραση την σκια του μακαριστου Ιακωβου. Ιακωβος δεν ησασταν ουτε πλησιασατε, οσο κι αν προσπαθησατε επιφανειακα να τον μιμηθετε, εστω και για το θεαθηναι τοις ανθρωποις και των ΜΜΕ. Αλλο η διαφημηση κι αλλο η ψευδοταπεινωση κι η πονηρια της οιησης, παρουσιαζομενη ως αντιπροσωπευση του ποιμνιου, του Ελληνισμου και της Ομογενειας οπουδηποτε το πραξατε. Συ οιδας!
  Οντως υπαρχει και το τελος! Τι κοστισε ομως στην Εκκλησια και στη Ομογενεια, στους συνεργατες σας, στα πνευματικα τεκνα κι εσχατως και στις μοναχες, κι ο,τι αλλα δραματα δημιουργησατε, σε ιερεις, επισκοπους, κοινοτητες κι Ελληνικα σχολεια που εκλεισαν;
  Τον νεο παπα και «προσφυγα» κατα τις δικες σας ομολογιες

 3. Τον νεο παπα και «προσφυγα» κατα τις δικες σας ομολογιες τον κανατε πρωτοπρσβυτερο. Αυτους που υπηρετησαν και γιορταζουν τα 25 και πανω χρονια ιερατειας κι ηταν η παραδοση της Σχολης να τιμουνται, ποτε; Τον φιλο σας που εσχατως εφυγε απ την ζωη πικραμενος και πεταμενος απ την κοινοτητα που υπηρετησε για πανω απο 42 χρονια και παρευρεθηκατε και στα 100 χρονια της κοινοτητας που συχναζατε, ποτε θα τον κανετε πρωτοπρεσβυτερο; Κι αυτον εν τη παλιγγενεσια;
  Θα πατε στη Σχολη. Με τι μουτρα; Δεν φοβηστε τον Θεο; Τους ανθρωπους που ανανδρα πεταξατε, οταν μας λεγατε οτι ολα ειναι καλα στη Σχολη και δεν υπαρχουν προβληματα, ενω εκεινος δεν ειχε χρηματα κι ετωγε τα εκατομυρια των ενταουμεντ ανευ αδειας των δωρητων;
  Μιλατε για τραγωδιες, αλλ αυτες που ζητε και δημιουργησατε ειτε σε προσωπα που σας υπηρετησαν η και προσεφεραν στην εκκλησια, για να μην παμε στα τεραστια λαθη των διορισμων σας και των πνευματικων σας αναστηματων που φτασατε να το σκεφτητε και να θελετε να τον προβαλετε και σαν διαδοχο σας, ενω δεν δυναται να αρθρωση λεξη Ελληνικων, χωρις το κομπιουτερακι του. Μα ποιον τελικα κοροιδευετε η τι πανουργα σχεδια κανετε;
  Αυτα εν συντομια, γιατι η διαρτιβη μου, θα συμπεριλαβη ΟΛΑ τα επιτευγματα σας, καλα κι αποτροπαια.
  Μακκαβαιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available