Η Ακολουθία της ενθρονίσεως ως εκκλησιαστικό γεγονός

Πρώτη ημέρα του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στην Αρχιεπισκοπή στο Μανχάταν την Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2019. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη

ΒΟΣΤΩΝΗ.Η ενθρόνιση είναι ένα ιερό και υψίστης συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας εκκλησιαστικό γεγονός, με το οποίο κανονικά, εκκλησιολογικά και επίσημα, ο νέος ποιμενάρχης ανεβαίνει τις βαθμίδες του αρχιερατικού Θρόνου και αναλαμβάνει την μέριμνα της τοπικής Εκκλησίας. με όλα όσα συνεπάγεται λειτουργικά, τελετουργικά, μυστηριακά, ποιμαντικά, κηρυγματικά, διδακτικά και διοικητικά.

Υπογραμμίζεται ότι στην Εκκλησία η διοίκηση δεν είναι μία κανονιστική ή διεκπεραιωτική πράξη, αλλά ουσιαστικά είναι μία θυσιαστική προέκταση της Ευχαριστίας. Μ’ άλλα λόγια πιο απλά, η διοίκηση της Εκκλησίας ξεκινά από την Αγία Τράπεζα μπροστά στην οποία ο Επίσκοπος πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι «ο προεστώς της Ευχαριστίας» κι η Ευχαριστία ταυτίζεται με την Εκκλησία, η οποία συνηγμένη επί τω αυτώ προσφέρει την Ευχαριστία.

Η Ακολουθία της Ενθρονίσεως είναι μικρής χρονικής διαρκείας, περίπου 20 με 25 λεπτά, πλην όμως είναι εξόχως συμβολική και μηνυματοφόρα. Την παραθέτουμε ατόφια πιο κάτω για να γνωρίζουμε ακριβώς τα λεγόμενα, τα τελούμενα και τα νοούμενα.

Ιδού η Ακολουθία της Ενθρονίσεως όπως θα γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου:

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ’
Αξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
Διάκονος Ευλόγησον, Δέσποτα.
Αρχιεπίσκοπος Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Χορός Αμήν.
Αρχιεπίσκοπος: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών.
Διάκονος: Eις πολλά έτη, Δέσποτα.
Αγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. (γ’) Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν.
Αγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αρχιεπίσκοπος Οτι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Χορός Αμήν.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ’
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι’ αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ’
Οτε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο ΥψιστοςΖότε του πυρός τας γλώσσας διένειμεν, εις ενότητα πάντας εκάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το πανάγιον Πνεύμα.

ΗΧΟΣ Α’
Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας, Ομοούσιε και Ομόθρονε, τω Πατρί και τω Υιώ, Παράκλητε, δόξα σοι.

ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ’
Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σοι η Πόλις σου Θεοτόκε
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοιΖ Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί Γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.
Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ ΠαντοκράτωρΖΚύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Αγιον Πνεύμα.
Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς.
Καθ’ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και
εις τον αιώνα του αιώνος.
Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον
το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.
Παράτεινον το έλεός Σου τοις γινώσκουσί Σε.
Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
Διάκονος: Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
Χορός: Κύριε, ελέησον. (γ ?)
Διάκονος: Ετι δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων.
Χορός: Κύριε, ελέησον. (γ’)
Διάκονος: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου.
Χορός: Κύριε, ελέησον. (γ’)
Αρχιεπίσκοπος: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, και πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος.
Χορός: Κύριε, ελέησον. (γ’)
Διάκονος: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγιείας, σωτηρίας και επισκέψεως των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη Επαρχία ταύτη, των Επιτρόπων, Εφόρων, Ευεργετών, Συνδρομητών και Αφιερωτών πάντων των Ιερών Σκηνωμάτων και των Ευαγών Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών Καθιδρυμάτων αυτής, και πάντων των συνελθόντων εν τη Ιερά Ακολουθία ταύτη αδελφών ημών.
Χορός: Κύριε, ελέησον. (γ’)
Διάκονος: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν Εκκλησίαν ταύτην και την πόλιν ταύτην και πάσαν πόλιν και χώραν από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου, και υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην, και ρύσασθαι ημάς εκ της δικαίας αυτού απειλής και ελεήσαι ημάς.
Χορός Κύριε, ελέησον. (γ’)
Διάκονος: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσαι ημάς.
Χορός Κύριε, ελέησον. (γ’)
Αρχιεπίσκοπος: Επάκουσον ημών, ο Θεός ο Σωτήρ, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν και ίλεως, ίλεως γενού ημίν Δέσποτα, επί ταίς αμαρτίαις ημών, και ελέησον ημάς.
Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Χορός: Αμήν.

ΑΠΟΛΥΣΙΣ
Αρχιεπίσκοπος Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
Ο εν είδει πυρίνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας το Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός, ο αληθινός ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού ΜητρόςΖδυνάμει του τιμίου και ζωοποιού ΣταυρούΖ προστασίαις των τιμίων, επουρανίων Δυνάμεων ΑσωμάτωνΖικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού ΙωάννουΖτων αγίων ενδόξων και πανευφήμων ΑποστόλωνΖτων αγίων ενδόξων και καλλινίκων ΜαρτύρωνΖ των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημώνΖτων αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Αννης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων ου και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
Χορός: Αμήν.
Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε, φύλαττε. Εις πολλά έτη, Δέσποτα. (γ’)
Διάκονος: Πρόσχωμεν!
Χορός: Πολυχρόνιον ποιήσαι Κύριος ο Θεός, τον Σεβασμιώτατον και θεοπρόβλητον ημών Πατέρα και Δεσπότην Αρχιεπίσκοπον Αμερικής Κύριον Κύριον Ελπιδοφόρον, Κύριε φύλαττε αυτόν, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη, εις πολλά έτη!
Διάκονος: Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη.
Χορός: Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη.
Αρχιεπίσκοπος: Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Χορός: Αμήν.
Κλήρος: Δι’ ευχών του αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Χορός: Αμήν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available