Κομισιόν: Υπερβολικές ανισορροπίες αντιμετωπίζει η Κύπρος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Την εκπόνηση έκθεσης  “εις βάθος αξιολόγησης” για το 2020 με στόχο  “τον εντοπισμό και την εκτίμηση της σοβαρότητας των πιθανών μακροοικονομικών ανισορροπιών” για την Κύπρο και άλλα 12 Κράτη Μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία,  Ισπανία και Σουηδία), αποφάσισε η Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Εξαμήνου.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Κομισιόν αναφέρει ότι τον Φεβρουάριο του 2019 “κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως με ένα πολύ υψηλό μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, υψηλά αποθέματα ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους σε ένα πλαίσιο σχετικά υψηλής ανεργίας και χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης”. Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας που εστάλη στο Συμβούλιο “ορισμένοι δείκτες παραμένουν πέραν των ενδεικτικών κατώτατων ορίων, δηλαδή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης (NIIP), του χρέους του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου χρέους και του ποσοστού ανεργίας”. Αναφέρεται ακόμα ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε σημαντικά αρνητικό το 2018, αντανακλώντας την έντονη εγχώρια ζήτηση και αρνητική εξοικονόμηση μεταξύ των νοικοκυριών.

Επιπλέον “η δυναμική του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν συμβάλλει στη διασφάλιση μιας συνετής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη την παρουσία φορέων ειδικού σκοπού”.

“Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έχει περιοριστεί, ενώ τα μερίδια αγοράς των εξαγωγών είναι σταθερά για το 2018”, αναφέρει. “Το ιδιωτικό χρέος είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις και οι πιστωτικές ροές παραμένουν θετικές”, καταγράφει. “Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα τομέα μειώθηκε σημαντικά το 2018, αλλά παραμένει πολύ υψηλός”, σημειώνει.

Ακολούθως καταγράφει ότι “η κυβερνητική στήριξη στην πώληση της Κυπριακής Συνεργατικής Τράπεζας είχε ένα εφάπαξ αυξητικό αντίκτυπο στο χρέος το 2018”.

Στο μέλλον, “το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία υποστηριζόμενο από μια συνεχιζόμενη υποστηρικτική δημοσιονομική επίδοση”. “Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται και αναμένεται εν μέσω ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης”, τονίζει η έκθεση.

Συνολικά, η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση “υπογραμμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους, το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος και τα τρωτά σημεία του χρηματοπιστωτικού τομέα”. “Ως εκ τούτου, η Κομισιόν κρίνει χρήσιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό των υπερβολικών ανισορροπιών το Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την εμμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην εξάλειψη των υπερβολικών ανισορροπιών”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available