Ο Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος διά τη Βόρειο Ηπειρο

Κύριε Διευθυντά,

Η Βόρειος Ηπειρος είναι ελληνική ιστορικώς, διότι από 5.000 ετών υπήρξε αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Σώματος. Διότι από της προϊστορικής εποχής των Σελλών ή Ελλών ή Ελλήνων, μέχρι του μεσαιωνικού περί το Αργυρόκαστρον Δεσποτάτου, ποτέ δεν ηθέλησε να χωρίσει την τύχη της από την τύχη των πανελλήνων.

Είναι ελληνική γεωγραφικώς η Βόρειος Ηπειρος, διότι τα Ακροκερώνια είναι το δυτικότατο φυσικό σύνορο του ελληνικού κορμού, διότι ο Στράβων ετοποθέτει τα βορειοδυτικά όρια της Ελλάδος εις το Ωρικόν, την σημερινή Χειμάρραν και ο Πτολεμαίος την επεκάλει «Αρχέγονον Ελλάδα».

Είναι διανοητικώς ελληνική, διότι η πρώτη πόλις που εφώτισε τους μεταμεσαιωνικούς χρόνους με το τυπογραφείον και εν γένει με την διανόησίν της, από τας αρχάς του 16ου αιώνος, είναι η Μοσχόπολις.

Είναι ελληνική ψυχικώς, διότι τα τέκνα της εστράφησαν αείποτε προς τη μητέρα Ελλάδα, διότι ο Σίνας από τη Μοσχόπολιν, ο Αρσάκης από την Πρεμετήν, οι αδελφοί Ζάππαι από το Λάμποβον και άλλοι έδωκαν τον τίμιον καρπόν της εργασίας των διά να εξωραϊσθή η πρωτεύουσα του Γένους.

Είναι ελληνική οικονομικώς, διότι ολόκληρος η Ηπειρος, βόρεια και νότια, με κέντρο τα Ιωάννινα, αποτελεί εν ενιαίο γεωοικονομικό συγκρότημα και δεν ημπορεί να ζήσει το ένα τμήμα χωρίς το άλλο, ουδέ η ηπειρωτική πρωτεύουσα χωρίς τη φυσική της ενδοχώρα.

Είναι ελληνική στρατηγικώς, διότι άμυνα ασφαλής της Βορειοηπειρωτικής Ελλάδος, χωρίς κατοχήν των στενών Τεπελενίου – Κλεισούρας και του περί της Κορυτσάς ορεινού συγκροτήματος, δεν δύναται να νοηθεί.

Είναι ελληνική νομικώς διότι ανεγνωρίσθη η ελληνικότης της με σειρά διεθνών πράξεων, με το Πρωτόκολλον της Κερκύρας της 17ης Μαϊου 1914 με την πρόσκλησιν των Μεγάλων Δυνάμεων προς την Ελλάδα, όπως την καταλάβει, τον Οκτώβριο του 1914 με τη συμφωνία Τιπόνι – Βενιζέλου.

Είναι ελληνική αισθηματικώς η Βόρειος Ηπειρος, διότι τρις, κατά τη διάρκεια μιας τριακονταετίας, το 1912, το 1914 και το 1940, εποτίσθη το χώμα της από άφθονον και πολύτιμον ελληνικό αίμα και εσπάρησαν και αι κορυφογραμμαί της από τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά.

«Η Βόρεια Ηπειρος ήτο, είναι και θα μείνει εις τους αιώνας ελληνική».

Σας ευχαριστώ απείρως
Κώστας Στούπης
Βοστώνη, ΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available