Προκαταρκτικές αποφάσεις του Φαναρίου για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανίας (βίντεο)

Οι Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (δεξιά) με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο σε συνάντησή τους στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στις 31 Αυγούστου, 2018. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου προχώρησε σε σειρά προκαταρκτικών αποφάσεων για την αποκατάσταση της κανονικότητας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, στην οποία θα χορηγήσει σύντομα καθεστώς Αυτοκεφαλίας, όπως είχε εξαγγείλει ο «Εθνικός Κήρυκας».

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν απεφάσισε τα εξής:

«1) Να ανανεώση την ήδη ειλημμένην απόφασιν όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον χωρήση εις την χορήγησιν αυτοκεφαλίας εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας.

2) Να ανασυστήση το εν Κιέβω το γε νυν Σταυροπήγιον του Οικουμενικού Πατριάρχου, εν εκ των πολλών εν Ουκρανία Σταυροπηγίων Αυτού εκ των παρελθόντων αιώνων.

3) Κατά τας κανονικάς προνομίας του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως όπως δέχηται εκκλήτους προσφυγάς αρχιερέων και άλλων κληρικών εκ πασών των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, να δεχθή τας σχετικάς αιτήσεις του Φιλαρέτου Ντενισένκο και του Μακαρίου Μαλετίτς και των συν αυτοίς, οίτινες ευρέθησαν εν σχίσματι όχι διά δογματικούς λόγους, και να αποκαταστήση αυτούς μεν εις τον αρχιερατικόν ή ιερατικόν αυτών βαθμόν, τους δε πιστούς αυτών εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Να άρη την ισχύν του Συνοδικού Γράμματος Εκδόσεως του έτους 1686, του εκδοθέντος διά τας τότε περιστάσεις, διά του οποίου εδίδετο, κατ’ οικονομίαν, το δικαίωμα εις τον Πατριάρχην Μόσχας να χειροτονή τον εκάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, εκλεγόμενον υπό της Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως της Επαρχίας αυτού και οφείλοντα να μνημονεύη ‘εν πρώτοις’ του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου εις ένδειξιν κανονικής εξαρτήσεως.

5) Να κάμη έκκλησιν προς πάσας τας εμπλεκομένας πλευράς να αποφεύγουν καταλήψεις Ναών, Μονών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ως και πάσαν πράξιν βίας και εκδικητικότητος, εις επικράτησιν της ειρήνης και της αγάπης του Χριστού».

Posted by Ecumenical Patriarchate on Thursday, 11 October 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available