Αυστηρότερα τα κριτήρια για δάνεια

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυστηρότερα κριτήρια σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων από τις κυπριακές τράπεζες τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, καταγράφει η Ερευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυστηρότερα κριτήρια σε ό,τι αφορά τη χορήγηση δανείων από τις κυπριακές τράπεζες τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, καταγράφει η Ερευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην Κύπρο η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 παρέμεινε σταθερή, όπως επίσης και η ζήτηση στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά. Την ίδια περίοδο η ζήτηση καταναλωτικών δανείων από νοικοκυριά παρουσίασε μείωση κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οπως αναφέρεται , η Ερευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2010, αποτελεί μια ποιοτική έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ και βασικός της στόχος είναι η βελτίωση της πληροφόρησης για τις συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας απευθύνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των τραπεζών της κάθε χώρας της ζώνης του ευρώ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για το δανεισμό στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία βασίζονται στις απαντήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν, αναφέρονται στις αλλαγές που σημειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2010 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και στις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2010 όσον αφορά τα κριτήρια και τη ζήτηση χορήγησης δανείων ή πιστωτικών ορίων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά χορηγήσεων, η έρευνα καταδεικνύει πως σε αντίθεση με τις προσδοκίες που καταγράφηκαν στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, αυστηρότερα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις καταγράφηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Συγκεκριμένα, το σταθμισμένο ως προς την ένταση των απαντήσεων καθαρό ποσοστό των τραπεζών που απάντησε ότι τα κριτήρια των δανείων προς επιχειρήσεις ήταν πιο αυστηρά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ήταν 10%.

Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων ιδρυμάτων, το τρίτο τρίμηνο του 2010 τα κριτήρια αναμένονται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Σε σχέση με την προσφορά δανείων σε νοικοκυριά, μέσα από την έρευνα διαφαίνεται πως για πρώτη φορά από τις αρχές του 2009, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, καταγράφηκαν αυστηρότερα κριτήρια και για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά (το καθαρό ποσοστό έφθασε στο 10% το δεύτερο τρίμηνο του 2010 από -10% το πρώτο τρίμηνο).

Τα κριτήρια για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά, επίσης, έγιναν πιο αυστηρά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 με το καθαρό ποσοστό να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο (10%).

Το επόμενο τρίμηνο τα κριτήρια χρηματοδότησης προς νοικοκυριά δεν αναμένονται να σημειώσουν οποιαδήποτε μεταβολή.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση δανείων, η έρευνα καταδεικνύει ότι η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις προσδοκίες για αύξηση, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο με το καθαρό ποσοστό να είναι στο 0%.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2010 δεν αναμένεται μεταβολή στην καθαρή ζήτηση για δάνεια προς επιχειρήσεις.

Η καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά δεν κατέγραψε ουσιαστική μεταβολή το δεύτερο τρίμηνο του 2010 ενώ η ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για αύξηση, κατέγραψε μείωση (-10%).

Το επόμενο τρίμηνο δεν αναμένεται μεταβολή στην καθαρή ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά.

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας για τη ζώνη του ευρώ.

Την ίδια περίοδο, στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χρηματοδότησης για δάνεια προς επιχειρήσεις έγιναν πιο αυστηρά. Συγκεκριμένα το σταθμισμένο καθαρό ποσοστό των τραπεζών που κατέγραψαν αυστηρότερα κριτήρια έφθασε το 6% από 3% το προηγούμενο τρίμηνο αντιστρέφοντας, σε αντίθεση με τις προσδοκίες, την πτωτική τάση στα αυστηρότερα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια χρηματοδότησης για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηρά με το σταθμισμένο καθαρό ποσοστό των τραπεζών που κατέγραψαν αυστηρότερα κριτήρια όμως να παραμένει στο 5% ενώ επιπλέον τα κριτήρια για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια έγιναν πιο αυστηρά με το καθαρό ποσοστό, επίσης, να παραμένει στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο (6%).

Αυστηρότερα αναμένονται τα κριτήρια χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά και για το επόμενο τρίμηνο, σε μικρότερο ωστόσο βαθμό σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010.

Η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ, σε αντίθεση με τις προσδοκίες για αύξηση, μειώθηκε ελαφρώς το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (-2%).

Αντίθετα, όπως αναμενόταν, η ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά τόσο για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια αλλά κυρίως για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (1% και 12% αντίστοιχα).

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για το τρίτο τρίμηνο του 2010 αναμένεται, με βάση την έρευνα, αύξηση στην καθαρή ζήτηση των δανείων προς επιχειρήσεις και μικρή αύξηση στην καθαρή ζήτηση των στεγαστικών δανείων, σε αντίθεση με μειωμένη ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available