Κριτική και για το χειρισμό της εκκλησιαστικής φορολογίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ευθύνες στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων καταλογίζει η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στην ετήσια έκθεσή της για το 2009, και στο επίμαχο θέμα των φορολογικών οφειλών της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει την Εκκλησία της Κύπρου από την καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ευθύνες στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων καταλογίζει η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, στην ετήσια έκθεσή της για το 2009, και στο επίμαχο θέμα των φορολογικών οφειλών της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την κ. Γιωρκάτζη, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει την Εκκλησία της Κύπρου από την καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας. «Η Εκκλησία υπόκειται, δυνάμει σχετικών Νόμων, στην καταβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, τελών χαρτοσήμων, έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας και φόρου προστιθέμενης αξίας, ενώ τα εισοδήματά της εξαιρούνται από την επιβολή φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις καταστάσεις καθυστερημένων εσόδων που τηρούνται από το Τμήμα, το συνολικό ποσό των οφειλών φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και κεφαλαιουχικών κερδών των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ανερχόταν κατά τις 31/12/2009 σε 178.956.565 ευρώ (169.022.025 ευρώ κατά τις 31/12/2008)», αναφέρεται στην έκθεση του 2009.

Επισημαίνεται ωστόσο πως η Εκκλησία αμφισβήτησε την ορθότητα των ποσών που οφείλονται και αναφέρθηκε σε τέσσερα συγκεκριμένα παραδείγματα υπερβολικής φορολόγησης για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, για τα οποία προκαταρκτική έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατέδειξε ότι οι φορολογήσεις τους βασίζονται σε αδικαιολόγητα υψηλές φορολογικές βάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να τεκμηριωθούν.

«Ζητήσαμε από το Τμήμα να προβεί σε εκ νέου υπολογισμό των οφειλόμενων ποσών, ο οποίος να βασίζεται πάνω σε αποδεκτή φορολογική βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Το Τμήμα, με επιστολή του ημερομηνίας 16/9/2010, μας πληροφόρησε ότι αδυνατεί να υπολογίσει τη συνολική αξία της περιουσίας των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και ανέφερε ότι λόγω μη συμμόρφωσης εκκλησιαστικών ιδρυμάτων με την υποχρέωσή τους για υποβολή Δήλωσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας, οι ‘φορολογίες’ γίνονται με εικονική αξία περιουσίας για τεχνικούς λόγους. Επισήμανε επίσης ότι οι εν λόγω ‘φορολογίες’ δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές οφειλές, αλλά αποτελούν υπολογισμούς για καθαρά εσωτερικούς τεχνικούς λόγους και ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους», προστίθεται στην έκθεση της κ. Γιωρκάτζη.

«Οι καθυστερημένες οφειλές των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, το πραγματικό ποσό των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, τυγχάνει χειρισμού από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανέλαβε να διεξάγει διαπραγματεύσεις/συζητήσεις με την Εκκλησία για εξεύρεση λύσης», αναφέρει η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available