GR US

Η φωνή της συνειδήσεως

Εθνικός Κήρυξ

Κύριε Διευθυντά,

Η ελληνική γη, η εκθρέψασα μεγάλους ήρωας και γίγαντας φιλοσόφους, οίτινες διά των διδαγμάτων εξεπολίτισαν ολόκληρον τον Κόσμον, ενέπνευσε και εμπνέει εις τα τέκνα αυτής τας υψίστας και σπουδαιοτάτας των αρετών. Γνωστόν τοις πάσι τυγχάνει ότι η υψίστη αρετή του Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου είναι η ευσέβεια και η φιλοπατρία και με την παρουσία του στα εγκαίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας» απέδειξεν ότι ο Χριστιανισμός είναι η μόνη αληθή θρησκεία διά της οποίας συντελείται η ανάπλασις και ηθικοποίησις του ανθρώπου, επί της αληθούς βάσεως της προς αλλήλους αγάπης. Υπάρχουν βεβαίως οι διχογνωμούντες και διισχυριζόμενοι ότι η παρουσία του θόλωσε και διαστρέβλωσε τα πιστεύω τους. Ο Σεβασμιώτατος έδωσε μια εικόνα της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του και της εσωτερικής του διάθεσης, όλα μαζί συνδυασμένα είναι μια μαρτυρία τι είδους ιεράρχης είναι.

Η επίσκεψις του Σεβασμιωτάτου είναι αφορμή κινήσεως διά τα δικαιώματά μας να καταστώμεν ιεραπόστολοι, εμπνευσμένοι και πεπεισμένοι επί την τελικήν νίκην. Πόσον επιβλαβής είναι η θύελλα της συνεχούς έριδος προκαλουμένη μάλλον εκ προσωπικών συμφερόντων και εκ πολιτικών αρχών. Αλλά να: επλήγη και πάλιν η Αχίλλειος πτέρνα του Ελληνισμού. Τα πάθη και πάλιν εκχειλίζουν.

Η διχόνοια βασιλεύει. Αλλοι μεταχειρίζονται λέξεις ή φράσεις αστόχους ή παρερμηνεύουν αυτάς ή παρεκκλίνουν εντελώς. «Ητο νύχ’ ερεβώδης». Διά τούτο και ημείς σήμερον ας ζητήσωμεν να αφιερώσωμεν εν αδελφική αγάπη τας δυνάμεις μας προς το καλόν της ελληνικής κοινότητος και της πατρίδος μας και ας μην συναινέσουμε την εξαφάνισή μας εν μέσω των διχογνωμιών.

Η ευσέβεια και η φιλοπατρία είναι οι δυο αρραγείς στύλοι, επί των οποίων εστηρίχθη και στηρίζεται το εθνικόν οικοδόμημα.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος είναι ο θρησκευτικός και ο πνευματικός ηγέτης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η προσωπικότης που συντίθεται από γνώσεις και δεξιότητας σωματικάς, ψυχικάς και πνευματικάς, εις τας οποίας ιδιαιτέρως θέσιν κατέχουν αι ιδιότητες της αγαθής χριστιανικής βουλήσεως και ηθικού χριστιανικού χαρακτήρος! Η ευγνωμοσύνη μας και ο σεβασμός μας ας είναι αιώνια προς τον ανιδιοτελή Σεβασμιώτατο κ. Ελπιδοφόρο που τόσα πολύτιμα αγαθά πρόσφερε στην Αρχιεπισκοπή και στους πιστούς, τους αφοσιωμένους εις την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής.

Ο Ελλην φιλόσοφος Σωκράτης εδίδαξεν: «Η συνείδησις είναι η φωνή των θεών». Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος με την παρουσία του στα εγκαίνια του «Τουρκικού Σπιτιού» έστειλε το μήνυμα εις την καρδίαν παντός ανθρώπου: μία φωνή αντηχεί. Να είσαι πάντοτε δίκαιος και να πράττεις το καλόν. Είναι η φωνή της συνειδήσεως. Είναι ο Θείος νόμος του καλού, του αληθούς και του δικαίου, ο εγγεγραμμένος εις τας καρδίας πάντων των ανθρώπων. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν μερικοί από εκείνους που θα διαβάσουν αυτά αρνηθούν να συμφωνήσουν με τα συμπεράσματά μου, αν όμως βάλουν στο νου τους και επιμένουν στην Ορθόδοξη πίστη, ευσέβεια και φιλοπατρία θα ατενίζομεν το μέλλον και θα αναπνέωμεν τον ευχάριστον αέρα της ζωής, εις διηνεκή προσπάθειαν προς διατήρησιν του Χριστιανισμού ομού μετά του Ελληνισμού. «Τα αιώνια ιδεώδη». Ημείς δε οι απόγονοι των τιτάνων εκείνων πρέπει να είμεθα πρόθυμοι ίνα εν αγαστή ομονοία υπερασπίσωμεν την θρησκείαν μας, την ακεραιότητα και την τιμήν της ενδόξου ταύτης πατρίδος ημών, εάν θέλωμεν να φέρωμεν επαξίως τον τιμητικώτατον τίτλον του Ελληνος και να μην κηλιδώσωμεν το πανθομολογούμενον των ηρωικών προγόνων ημών κλέος.

Ας ευχηθώμεν η ομόνοια να ευλογήση τους κοινούς ημών αγώνας, διά να επανακάμψει λαμπρότερον ο ωραίος αυτός τόπος, ο οποίος καλύπτει την τέφραν ενδόξων ανδρών και ας αποδείξωμεν εις τους μεταγενεστέρους ημών, ότι ο ηρωισμός και το ευγενές φρόνημα των αθανάτων και ηρωικών προγόνων μας δεν απεσβέσθησαν εις τας καρδίας μας, διότι οι πρόγονοί μας ου μόνον υπέρ εαυτών, αλλά και υπέρ του παγκοσμίου πολιτισμού αγωνιζόμενοι έθεσαν τα αδιάσειστα θεμέλια του περιλάμπρου οικοδομήματος του σημερινού πολιτισμού.

Με βαθειά εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Ρήγας

Τέναφλαϊ, Νιου Τζέρσεϊ