GR US

Εγκύκλιος του Αμερικής κ. Δημητρίου - Απολογισμός της 20ετούς Αρχιεπισκοπίας του

Εθνικός Κήρυξ Archive

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος. Φωτογραφία αρχείου. «Ε.Κ.»/Κώστας Μπέη.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος έστειλε την τελευταία εγκύκλιο «παντί τω πληρώματι» της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με την οποία επιχειρεί να προβεί σ’ έναν απολογισμό πεπραγμένων της εικοσαετούς αρχιερατείας του και συνάμα να αποχαιρετήσει και ευλογήσει όλους.

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

?ριθμ. Πρωτ. 74/19 8 Μα?ου 2019

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους ?ρχιερε?ς, τούς Ε?λαβεστάτους ?ερε?ς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τ?ν Κοινοτικ?ν Συμβουλίων, τά ?μερήσια καί ?πογευματινά Σχολε?α, τίς Φιλοπτώχους ?δελφότητες, τήν Νεολαία, τίς ?λληνορθόδοξες ?ργανώσεις καί ?λόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς ?μερικ?ς`

?γαπητοί ?ν Χριστ? ?δελφοί καί ?δελφές,

Χριστός ?νέστη!

Κατά τήν ?ποστολική ?ντολή ?ληθεύοντες ?ν ?γάπ? (Εφεσ. 4,15), ?χω σήμερα τήν μεγάλη τιμή τ?ς ?πικοινωνίας μαζί σας ?ν πνεύματι ?ληθείας καί ?γάπης, γιά νά σ?ς ?νηρώσω μερικά θέματα τά ?πο?α ?χουν σχέση μέ τήν ζωή καί τήν πρόοδο ?ν Χριστ? τ?ς καθ’?μ?ς ?λληνικ?ς ?ρθοδόξου ?ρχιεπισκοπ?ς ?μερικ?ς.

Μέ τήν ε?λογία το? Θεο?, πρό ε?κοσι ?τ?ν, ?λαβα ?κ το? Ο?κουμενικο? ?μ?ν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τ?ς ?γίας καί ?ερ?ς Συνόδου το? Ο?κουμενικο? Πατριαρχείου τήν μοναδική τιμή τ?ς ?κλογ?ς μου ε?ς ?ρχιεπίσκοπον ?μερικ?ς.

Στίς 18 Σεπτεμβρίου 1999, στόν ?νθρονιστήριο Λόγο πού ?πηύθυνα, τόνισα τήν ?νάγκη τ?ς καλλιεργείας τρι?ν σημαντικ?ν θεμάτων.

Πρ?τον, τήν καλλιέργειαν καί ?νάπτυξιν τ?ς ?ρθοδόξου πίστεώς μας τήν ?ποία τό Ο?κουμενικό μας Πατριαρχε?ο ?χει διατηρήσει ?κέραια καί ?γνή.

Δεύτερον, τήν θεμελίωσιν πνεύματος καί δράσεως ?γάπης, φιλανθρωπίας καί φροντίδος γιά τόν ?νθρωπο χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις ? δισταγμούς.

Καί τρ?τον, τήν προαγωγή ?ρραγο?ς ?νότητος, ?μονοίας, καί ?μοφωνίας το? σώματος τ?ς ?κκλησίας καί τ?ς ?λληνικ?ς ?ρθοδόξου Κοινότητος ?ν γένει ?νθυμούμενος τήν προσευχή το? Κυρίου ?ησο? Χριστο? πρός τόν Πατέρα Του, ?να πάντες ?ν ?σι, καθώς σύ, πάτερ, ?ν ?μοί κ?γ? ?ν σοί, ?να καί α?τοί ?ν ?μ?ν ?ν ?σιν, ?να ? κόσμος πιστεύσ? ?τι σύ μέ ?πέστειλας (?ωαν. ιζ΄, 21) .

?πί ε?κοσι ?τη, μέ ?ντονες προσπάθειες ?νταποκρίσεως τ?ν ποικίλων πνευματικ?ν, ?κπαιδευτικ?ν καί μορφωτικ?ν ?ναγκ?ν τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς, προσεπάθησα ?ν συνεργασί? χάριτι Θεο? νά παραμείνω πιστός στά ?νωτέρω θέματα τ?ς Πίστεως, τ?ς ?γάπης καί τ?ς ?νότητος.

?πί πλέον μείζονα θέματα συνδεόμενα μέ τό σημαντικό δίπτυχο τ?ς ?ρθοδοξίας καί το? ?λληνισμο?, ?πως ε?ναι ? θρησκευτική ?λευθερία το? Ο?κουμενικο? μας Πατριαρχείου, ? τραγωδία τ?ς ξένης κατοχ?ς τ?ς Κύπρου καί τό Μακεδονικό ζήτημα, ?π?ρξαν ?πίσης περιοχές τ?ς μερίμνης καί τ?ς δραστηριότητός μας.

?λα τά παραπάνω πραγματοποιήθηκαν μέ τήν ?σχυρή καί ο?σιαστική συνεργασία τ?ν διακεκριμένων καί ?γαπητ?ν ?δελφ?ν ?εραρχ?ν, τούς ε?σεβε?ς κληρικούς, διακόνους, μοναχούς καί μοναχές καί τόν ?φοσιωμένο λαό τ?ν μειζόνων ?ργανώσεων καί ?ργανισμ?ν τ?ς ?ερ?ς ?ρχιεπισκοπ?ς καί τ?ς ?μογενείας, καί μέ τήν ?ντυπωσιακή συμβολή καί βοήθεια τ?ν ?πέρ τ?ν πεντακοσίων ?νορι?ν στήν ?μερική.

?να ?ναπόσπαστο μέρος τ?ς ε?κοσαετο?ς α?τ?ς προσπαθείας ?π?ρξε ? σταθερή φροντίδα καί ?ποστήριξις παντί τρόπ? το? Ο?κουμενικο? μας Πατριαρχείου.

?ς σημειωθε? μέ ε?λικρίνεια ?τι μία τέτοια ε?κοσαετής δραστηριότης ?χει ?ντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις, ?πρόβλεπτες δυσκολίες, ?δικες ?πιθέσεις καί ?νέργειες διαφόρων ?νθρώπων, κάτι πού ?χει συμβε? στήν ?κκλησία ?πό τήν ?δρυσή της καί συνεχίζεται ?ως σήμερα.

Σέ κάθε περίπτωση, ε?χα κατά νο? καθημεριν?ς τά λόγια το? ?ποστόλου Πα?λου θύρα γάρ μοι ?νέ?γεν μεγάλη κα? ?νεργής, κα? ?ντικείμενοι πολλοί. (Α΄ Κορινθ. 16:9) καθώς ?πίσης κα? τό χωρίον ?πό το Βιβλίο τ?ς ?ποκαλύψεως ?δο? δέδωκα ?νώπιόν σου θύραν ?νε?γμένην, ?ν ο?δε?ς δύναται κλε?σαι α?την (?ποκ. 3:8).

Δόξα καί τιμή καί ε?χαριστία ?νήκουν στόν Παντοδύναμο καί ?λεήμονα Θεό, ? ?πο?ος δέν ?πέτρεψε νά συντριβο?με ?λλά ?ντιθέτως μ?ς χάρισε ?ς δ?ρο ?μπνευσμένα παραδείγματα πολλ?ν πιστ?ν κληρικ?ν καί λαϊκ?ν πού παρέμειναν ?σχυροί καί ?φοσιωμένοι στόν Θεό παρ’ ?λες τίς δυσκολίες.

Τέτοια μακρά καί ?ντονη διακονία δέν ?ταν ?πηλλαγμένη ?νθωπίνων λαθ?ν και πιθαν?ν λανθασμένων ?νεργει?ν. ?κφράζω τήν ε?λικρινή μου θλίψη γιά ?λα α?τά, συνοδευομένη ?πό τ?ν διαβεβαίωση ?τι τά ?ποια σφάλματα ? ?σφαλμένες ?νέργειες δέν ?ταν ?ποτέλεσμα κακ?ς προθέσεως, ?διαφορίας ? ?δοτελείας. ?άν προκάλεσα πόνο σέ ο?ονδήποτε, ζητ? συγγνώμη καί συγχρόνως προσφέρω συγγνώμη σέ ?ποιον τυχόν προκάλεσε πόνο σ? ?μένα.

Καί τώρα, μέ τήν πολύ μεγάλη ε?λογία νά διανύω τό ε?κοστό ?τος τ?ς διακονίας μου ?ς Αρχιεπίσκοπος καί μέ τήν Χάρη το? Θεο? νά διατρέχω στό 92ο ?τος το? μακρο? βίου μου, καί ?χων κατά νο? τήν βιβλική συμβουλή ?πό τό βιβλίο το? ?κκλησιαστή τ?ς Παλαι?ς Διαθήκης ?τι Το?ς π?σι χρόνος κα? καιρ?ς τ? παντ? πράγματι ?π? τ?ν ο?ρανόν. (?κκλ. 3:1), θεώρησα σκόπιμο και ?γκαιρο νά θέσω στήν διάθεση καί διάκριση το? Οικουμενικο? μας Πατριάρχη καί τ?ς ?γίας και ?ερ?ς Συνόδου το? Ο?κουμενικο? μας Πατριαρχείου τήν παραίτησή μου.

Παράλληλα, προσεύχομαι ?πως ? διάδοχός μου στόν ?ερό θρόνο το? ?ρχιεπισκόπου ?μερικ?ς λάβει ?ν ?φθονία τήν χάρη καί δύναμη το? Σταυρωθέντος καί ?ναστάντος Χριστού, ?στε νά μπορέσει νά πραγματοποιήσει σημαντικό καί ?ερό ?ργο στήν Αμερική· καί συγκεκριμένα νά συνεχίσει καί ?λοκληρώσει τήν ?νοικοδόμηση το? ?στορικο? Ναο? καί ?θνικο? προσκυνήματος το? ?γίου Νικολάου ?ν Νέα ?όρκη καί νά ?ναπτύξει τό ?λληνικό Κολλέγιο καί Θεολογική Σχολή το? Τιμίου Σταυρο? ?ν Μπρούκλάϊν Μασσαχουσσέτης.

Στό νέο κεφάλαιο τ?ς ζω?ς μου, θά ?χω τήν ε?καιρία νά ?φιερώσω πολύ χρόνο σέ προσευχή· προσευχή ?χι μόνο γιά σ?ς τούς ?γαπητούς μου ?δελφούς και ?δελφές καί γιά τήν ?ερά ?ρχιεπισκοπή ?μερικ?ς, ?λλά ?πίσης γιά τήν ?μογένεια καί τό Ο?κουμενικό μας Πατριαρχε?ο καί γιά ?λους τούς ?νθρώπους ο? ?πο?οι ?ντιμετωπίζουν δυσκολίες, βασάνους καί τραγικές συνθήκες.

?δη κατακλείων καί ?ναπολ?ν τό μακρύ διάστημα τ?ς θεολογικ?ς καί ?κκλησιαστικ?ς διακονίας μου στίς ?νωμένες Πολιτε?ες, προσφέρω δοξολογία, ?μνο καί ε?χαριστία στόν Θεό γιά τήν τιμή καί τήν ?γάπη πο? δείξατε ?φθόνως πρ?ς τό πρόσωπό μου. Καί μέ πολλή ταπείνωση ?λλά καί καθαρή τήν συνείδηση, ?παναλαμβάνω τήν ?πέροχη ?μολογία το? ?ποστόλου Παύλου τ?ν ?γ?να τ?ν καλ?ν ?γώνισμαι, τ?ν δρόμον τετέλεκα, τ?ν πίστιν τετήρηκα· (Β΄ Τιμ. 4:7).

?σε?ς καί ο? ε?γενε?ς ο?κογένειές σας ?χετε τίς συνεχε?ς καί θερμότατες προσευχές μου ?πέρ ?φθόνου χάριτος Θεο?, ε?χάριστης προόδου καί ?κπληρώσεως ?λων τ?ν πλευρ?ν τ?ς ζω?ς σας καί τ?ν προσπαθει?ν σας ?πέρ πλήρους ?πολαύσεως τ?ς μεγαλειώδους βιβλικ?ς ε?λογίας Ε?λογήσαι σε Κύριος καί φυλάξαι σε. ?πιφάναι Κύριος τό πρόσωπον α?το? ?πί σε καί ?λεήσαι σε. ?πάραι Κύριος τό πρόσωπον α?το? ?πί σέ καί δώ? σοι ε?ρήνην (?ριθμ?ν Στ’ 24-26).

Μετά πατρικ?ς ?γάπης καί ?διαζούσης τιμ?ς ?ν Χριστ? ?ησο?

Παθόντι καί ?ναστάντι Κυρί? ?μ?ν,

† ? ?ρχιεπίσκοπος ?μερικ?ς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ