GR US

Ο Ελπιδοφόρος εξελέγη παμψηφεί νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής

Cameras

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την τέλεση του Μεγάλου Μηνύματος στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε παμψηφεί Αρχιεπίσκοπο Αμερικής τον μέχρι τώρα Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο (Λαμπρυνιάδη), ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το τριπρόσωπο καταρτίστηκε από τους Μητροπολίτες, Προύσης Ελπιδοφόρο, Μπουένος Άιρες Ταράσιο και Σουηδίας Κλεόπα.

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος είναι ηλικίας 52 ετών και διαθέτει πλούσια διοικητική, ποιμαντική, ακαδημαϊκή και συγγραφική δράση, ενώ είναι ένας εκ των κορυφαίων ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου.

Η ενθρόνιση ορίσθηκε να γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης.

Επίσης τοποτηρητής ορίσθηκε ο πρώτος τη τάξει Μητροπολίτης της Επαρχιακής Συνόδου, ο Βοστώνης Μεθόδιος, ο οποίος μαζί με τον Αρχιγραμματέα Επίσκοπο Μηδείας Απόστολο και τον π. Αλέξανδρο Καρλούτσο σύμβουλο του Τάγματος των Αρχόντων θα διοργανώσουν την ενθρόνιση.

Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 11 Μαϊου, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ώστε να αποδεχθεί με το μικρό Μήνυμα την εκλογή του.

«Γνωστόν τυγχάνει πάσιν ημίν ότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ως πραγματική Μήτηρ εναγκαλίζεται μετά στοργής και ενδιαφέροντος τα πνευματικά τέκνα αυτής εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης όπου ταύτα ευρίσκονται εγκατεστημένα, δραστηριοποιούμενα και διαπρέποντα», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και συνέχισε:

«Ούτω και προκειμένου περί της μεγάλης Επαρχίας του Θρόνου εν Αμερική, ημείς τε και οι άγιοι συνοδικοί πάρεδροι επροβληματίσθημεν και συνεζητήσαμεν εκτενώς τα προβλήματα αυτής πλειστάκις κατά τας τελευταίας συνεδριάσεις αυτής, αναζητούντες τρόπους βελτιώσεως της καταστάσεως και επαναφοράς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής εις το αρχαίον κάλλος, νυν δε ότε ο ποιμενάρχης αυτής Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος υπέβαλε την παραίτησιν αυτού, λόγω  του επείγοντος του πράγματος, ανεζητήσαμεν τον άξιον διάδοχον αυτού, όστις θα ηδύνατο να φέρη και πάλιν την ευρυθμίαν εις την ζωήν και την λειτουργίαν της Αρχιεπισκοπής, να εμπνεύση εμπιστοσύνην εις το  πλήρωμα αυτής προς την Εκκλησίαν, να ενισχύση τους δεσμούς αυτού μετά του ενταύθα Ιερού ημών Κέντρου και να καταστήση αυτό και πάλιν υπερήφανον διά την μεγαλυτέραν Επαρχίαν του, την σήμερον εμπερίστατον και ταλαιπωρουμένην.

Προς τούτο, Ιερώτατε άγιε Αμερικής, απεβλέψαμεν εις την αγάπην σου ως ένα Ιεράρχην νέον και δυναμικόν, μεμορφωμένον και γλωσσομαθή, δραστήριον και αποτελεσματικόν, αφωσιωμένον τη Μητρί Εκκλησία, μέσα εις τους κόλπους της οποίας ηνδρώθης και εξεπαιδεύθης εκκλησιαστικώς, μυηθείς εις το μυστήριον  αυτής, απεβλέψαμεν, λέγομεν, εις σε διά να σοι εμπιστευθώμεν το μέγα και δυσχερές τούτο έργον, εν τη βεβαιότητι ότι θα επιτύχης, θα τιμήσης την ψήφον και την εμπιστοσύνην των αγίων συνοδικών αρχιερέων και τας προσδοκίας του Πατριάρχου σου, ο οποίος σε περιβάλλει με πατρικήν στοργήν και εκτιμά τας αρετάς σου και την αφοσίωσίν σου, τας οποίας εγνώρισε κατά την πολυετή διακονίαν σου εν ταίς ιεραίς ταύταις αυλαίς υπό τας εντολάς αυτού».

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος γνωρίζει τα ζητήματα της Αμερικής αλλά και της Ευρώπης, και πρόσθεσε:

«Είσαι ακαδημαϊκός διδάσκαλος με ζήλον και γνώσιν και θα δυνηθής να ανασυγκροτήσης την Θεολογικήν Σχολήν του Τιμίου Σταυρού, η οποία διέρχεται δυσκόλους στιγμάς, αλλά και να συνεργασθής με αμερικανικά Πανεπιστήμια προς προβολήν της πατρώας παιδείας και της πολιτισμικής μας κληρονομίας.

Αναμένομεν παρά σου να ενισχύσης τους ιερούς δεσμούς της Αρχιεπισκοπής σου μετά του ενταύθα Κέντρου της εκκλησιαστικής ημών υποστάσεως, να οργανώνης κατά καιρούς προσκυνήματα προς αυτό, ως έπραττεν ο προκάτοχός σου μακαριστός Ιάκωβος, να έρχεσαι συχνά διά να το ενημερώνης, να αναβαπτίζεσαι εις τα νάματά του, να συνεργάζεσαι μετά της αρμοδίας συνοδικής Επιτροπής διά τα εκεί εκάστοτε ανακύπτοντα προβλήματα.

Να καλλιεργήσης αγαθάς αδελφικάς σχέσεις μετά των ετεροδόξων αδελφών μας—άλλωστε από πολλών ετών είσαι μέσα εις την οικουμενικήν κίνησιν—, αλλά και μετά των ετεροθρήσκων, των μουσουλμάνων και των Εβραίων, μετά των οποίων το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ευρίσκεται από ετών εν ακαδημαικώ διαλόγω. Ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμος θα είναι εκεί η εμπειρία σου και η γνώσις σου διά τας ισλαμικάς κοινωνίας και την κουλτούραν αυτών.

Αδελφέ άγιε Αμερικής, έχεις πολλά, πάμπολλα να επιτελέσης και να προσφέρης. Και δύνασαι! Σε εμπιστευόμεθα και σε προπέμπομεν με χρηστάς ελπίδας και προσδοκίας. Οφείλεις να δοξάσης τον θρόνον της Επαρχίας σου, αλλά και τον πάνσεπτον και μαρτυρικόν τούτον θρόνον, ο οποίος σε ανέδειξε, σε εγαλούχησε και σήμερον σε τιμά ιδιαζόντως.

Να διακριθής ως Αρχιεπίσκοπος της αγάπης, της ειρήνης, της ταπεινοφρο-σύνης, της ενότητος. Άξιος!».

Στην αντιφώνησή του ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την εκλογή του.

«Αισθάνομαι βαρείαν την ευθύνην, Παναγιώτατε Δέσποτα, την οποίαν εναποθέτει εις τους ώμους μου η Μήτηρ Εκκλησία, πέραν της μεγάλης τιμής και της εμπιστοσύνης, διά των οποίων με περιβάλλει και σήμερον το σεπτόν πρόσωπόν Σας εν Συνόδω. Ως τέκνον Σας πνευματικόν, ως νεόφυτον ελαίας εκ της Πατριαρχικής Αυλής, ως ελάχιστον κλήμα της ευκληματούσης αμπέλου του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά και ως απλούν ηλιοτρόπιον, θα έχω πάντοτε εστραμμένον το βλέμμα μου προς Υμάς, Σεπτέ Πρώτε της Ορθοδοξίας, διότι μόνον ούτω θα δυνηθώ να καρποφορήσω, διότι γνωρίζω ότι μόνον κύκλω της Τραπέζης Σας θα δυνηθώ να φέρω καρπόν, εκκοπτώμενος δε της ζωηφόρου ταύτης Αμπέλου της Μεγάλης Εκκλησίας θα κινδυνεύσω να εκκοπώ και να βληθώ εις το πυρ της αγνωμοσύνης και της απωλείας.

 Υπόσχομαι, Παναγιώτατε, την ιεράν ταύτην και επίσημον στιγμήν, ότι η μεγάλη αύτη επαρχία του Θρόνου, ως πράττουν και οι λοιποί ποιμενάρχαι του Οικουμενικού Θρόνου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά των Μητροπόλεων αυτής, ζωννύεται τω λεντίω της διακονίας της Μητρός Εκκλησίας, της ενταύθα Ομογενείας, της ιεραποστολής των Επαρχιών του Θρόνου και πάσης άλλης ανάγκης του Σεπτού της Ορθοδοξίας Κέντρου.Διότι οι πάντες γνωρίζομεν ότι εάν το κλήμα φέρει καρπόν, το οφείλει εις την άμπελον, εις την οποίαν μένει συνδεδεμένη. Εάν η ελαία είναι κατάκαρπος, αποκτά αξίαν επειδή είναι πεφυτευμένη κύκλω της Τραπέζης της Αγίας του Φαναρίου.

Εάν το ηλιοτρόπιον ανθίζει και φέρει καρπόν, τούτο οφείλει εις το φως του Ηλίου της Ορθοδοξίας, του Οικουμενικού Θρόνου. Με τας ταπεινάς ταύτα σκέψεις, εν ευγνωμοσύνη απείρω δέχομαι το επίταγμα, σήμερον, εορτήν των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως, ευχαριστώ τον Θεόν και δοτήρα πάσης κτίσεως, την Υπεραγίαν Θεοτόκον την περιφρουρούσαν την Αγίαν ταύτην Πόλιν Κυρίου, και ευχαριστώ την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα, τον Αυθέντην και Δεσπότην μου, διότι εκ πρώτης νεότητος με πολλήν υπομονήν, αγάπην και δεξιότητα εσμίλευσε την ελαχιστότητά μου και ευηργέτησεν όσον ουδείς άλλος. Ευχαριστώ τους σεβασμίους αγίους αρχιερείς, τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι με ετίμησαν δαψιλώς διά της τιμίας ψήφου των και απέβλεψαν με εμπιστοσύνην εις το ταπεινόν μου πρόσωπον».

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

 Ο εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος γεννήθηκε το έτος 1967 στο Μακροχώριο Κωνσταντινουπόλεως. Φοίτησε στο Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε με άριστα το έτος 1991. Το 1993 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Βόννης υποβαλών επί τούτω διατριβή υπό τον τίτλο «Οι αδελφοί Νικόλαος και Ιωάννης Μεσαρίτης». Διάκονος χειροτονήθηκε το έτος 1994 στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, διορισθείς, εν συνεχεία, Κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου. Το επόμενο έτος 1995 διορίστηκε Υπογραμματέας Ιεράς Συνόδου. Μεταξύ των ετών 1996-1997 φοίτησε στη Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου, όπου βελτίωσε την γνώση της αραβικής γλώσσας. Το έτος 2001 υπέβαλε διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τον τίτλο: «Η έναντι της Συνόδου της Χαλκηδόνος στάσις του Σεβήρου Αντιοχείας» και αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Θεολογίας με τον βαθμό άριστα.

Το έτος 2004 προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, όπου δίδαξε επί εν εξάμηνο. Τον Μάρτιο του έτους 2005, κατόπιν προτάσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου προήχθη υπό της Ιεράς Συνόδου εις Αρχιγραμματέα αυτής, χειροτονηθείς εις Πρεσβύτερον από τον Πατριάρχη στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Το έτος 2009 η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τον εξέλεξε ομόφωνα ως Αναπληρωτή Καθηγητή της Συμβολικής και των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, ενώ υπέβαλλε, μεταξύ άλλων, δύο υφηγεσίες υπό τους τίτλους: «Ο θεσμός της Συνάξεως Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (1951-2004)» και «Οι ενενήντα πέντε Θέσεις του Λουθήρου. Ιστορικοθεολογική θεώρηση – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια». Τον Μάρτιο του έτους 2011 εξελέγη εν ενεργεία Μητροπολίτης Προύσης, ενώ τον Αύγουστο του ιδίου έτους διορίσθηκε Ηγούμενος της εν Χάλκη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος.

Διετέλεσε ορθόδοξος γενικός γραμματεύς της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας και μέλος Πατριαρχικών Αντιπροσωπειών κατά τις Γενικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, γραμματεύς της εν Σόφια συνελθούσης Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας του έτους 1998, της εν Κων/πόλει συνελθούσης Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου του έτους 2005, της εν Γενεύη συνελθούσης Διευρυμένης Συνόδου το έτος 2006 και της εν Κων/πόλει συνελθούσης Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών του έτους 2008. Είναι μέλος της Επιτροπής Πίστεως και Τάξεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Διενέργησε έρανο σε παγκόσμιο επίπεδο και αγόρασε δύο βυζαντινούς Ναούς: α) την Παναγία Παντοβασίλισσα της Τρίγλιας (13οςαι.), και β) τους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ της Συγής (9ος αι.). Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφεραν για τον σκοπό αυτό οι χριστιανοί της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Διόρισε μόνιμο ιερέα στην Προύσα για τις ανάγκες των ορθοδόξων χριστιανών. Αγόρασε στην Τρίγλια κατοικία για τον μόνιμο ιερέα. Δημιούργησε ιδιαίτερο ταμείο για την Μητρόπολη Προύσης, ώστε σήμερα να είναι ανεξάρτητη οικονομικά.

Οργάνωσε τους πρόσφυγες που κατάγονται από την Μητρόπολη Προύσης και ζουν στην Ελλάδα: κάθε χρόνο γίνεται το λεγόμενο «Αντάμωμα» των Προυσαλιωτών, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι καταγόμενοι από την Προύσα.

Ως Ηγούμενος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης (2011-σήμερα). Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συγκρότησε Μοναστική Αδελφότητα με μοναχούς από την Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα, τη Φιλανδία και το Μεξικό.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ξεκίνησε εκδόσεις βιβλίων ως «Εκδόσεις Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης». Για πρώτη φορά έγινε η αποτύπωση («relevee») του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Αξιοποιήθηκε και βελτιώθηκε ο κήπος της Θεολογικής Σχολής.

Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική καταλογογράφηση της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Σήμερα είναι σε εξέλιξη η πλήρης ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και με μεγάλο χορηγό τον ΟΠΑΠ.

Ξεκίνησε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Γερμανίας και της Κύπρου, ώστε να μπορούν να έρχονται φοιτητές και φοιτήτριες να εργάζονται στη Σχολή της Χάλκης, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προγράμματα Erasmus).

Έγιναν έργα εντός της Μονής για να τονιστεί ο Μοναστικός χαρακτήρας: α) δύο νέα ξυλόγλυπτα και επίχρυσα προσκυνητάρια, β) νέο ξυλόγλυπτο παγκάρι από το Άγιο Όρος, γ) αγιογράφηση της Τράπεζας της Μονής, και δ) ψηφιδωτό της Προθέσεως του Ναού.

Αλλα έργα: α) η εκ βάθρων ανακαίνιση του μαγειρείου της Μονής, και β) η δημιουργία της νέας Συνοδικής Αίθουσας για τις θερινές συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου. γ. Ως καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης (2011-σήμερα).

Συνέγραψε τα εξής βιβλία, θεολογικά και εκκλησιαστικά: Η έναντι της Συνόδου της Χαλκηδόνος στάση του Σεβήρου Αντιοχείας (διδακτορική διατριβή, 2001). Οι 95 θέσεις του Λουθήρου (2009). Τα πρακτικά της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών (2008).

Ο θεσμός της Συνάξεως των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου (2015). Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Ουκρανία: 2008 (2018). Οι Πατριάρχες της Χάλκης. Τόμος Α/: 1844-1901 (2018). Η μαρτυρία και η θεολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (2018). Συνέγραψε και πολλά άρθρα σε επιστημονικά και θεολογικά περιοδικά.

Είναι τακτικός καθηγητής της Συμβολικής και των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. Έχει σπουδάσει σε Ελλάδα, Γερμανία και Λίβανο και έχει διδάξει και πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος, της Κύπρου, των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Τουρκίας και της Γαλλίας. Έχει βραβευτεί με τα παράσημα της Ανώτερης Τάξεως από τους Προέδρους της Ουκρανίας Βίκτωρ Γιούστσενκο (2008) και Πέτρο Ποροσένκο (2018).

Εθνικός Κήρυξ Archive

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.

Cameras

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.

Εθνικός Κήρυξ Archive

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την τέλεση του Μεγάλου Μηνύματος στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.

Cameras

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την τέλεση του Μεγάλου Μηνύματος στον Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Φωτογραφία Οικουμενικό Πατριαρχείο -Νίκος Μαγγίνας.